Όροι διάθεσης προϊόντων (πατάτας, ρυζιού, μελιού)

Α.  Όροι Πώλησης και Διάθεσης ΠΑΤΑΤΩΝ μεταξύ Παραγωγού και Δημοτών/Κατοίκων Θέρμης Θεσσαλονίκης, απευθείας (χωρίς μεσάζοντες)
1. Στο χώρο της νέας λαϊκής αγοράς Θέρμης, πέριξ της διασταύρωσης Θέρμης – Πανοράματος, απέναντι από το δασύλλιο με το εκκλησάκι του Αγ. Τρύφωνα («τόπος παροχής»), την 28-04-2012, ημέρα Σάββατο, θα πωληθούν πατάτες σε Δημότες/Κατοίκους Θέρμης, που θα παραγγείλουν πατάτες δια της «Επιτροπήw Πρωτοβουλίας Κατοίκων Θέρμης» (στο εξής «Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ»). Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» θα μεταβιβάσει στον «ΠΑΡΑΓΩΓΟ» τις παραγγελίες αυτές σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ημέρα διανομής, το οποίο θα καθοριστεί ειδικότερα από τον «ΠΑΡΑΓΩΓΟ».
2. Οι πατάτες θα είναι ποικιλίας «Agria» και θα διατεθούν σε  συσκευασίες των 20 κιλών με 0,30 €/κιλό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Η διανομή των πατατών στον ανωτέρω τόπο θα ξεκινήσει την 8.30 π.μ. και θα λήξει στις 15.00 μ.μ. Ωστόσο, ο «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» θα παρευρίσκεται στον τόπο παροχής από την 7.00 π.μ., προκειμένου να διευθετηθεί η οργάνωση της διανομής και η κυκλοφορία των προσερχόμενων οχημάτων των ενδιαφερομένων αγοραστών, με την εθελοντική βοήθεια των μελών της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ».
4. Η πραγματοποίηση της πώλησης και διάθεσης των παραγγελθέντων πατατών θα λάβει χώρα απευθείας μεταξύ του «ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ» και των αγοραστών, χωρίς την μεσολάβηση μεσαζόντων. Οι συναλλαγές θα γίνουν τμηματικά και ανάλογα με την ώρα προσέλευσης που αντιστοιχεί σε κάθε αγοραστή (βάσει της κατ’ αύξοντα αριθμό παραγγελίας του), για την οποία ειδικότερα ο αγοραστής θα πρέπει να  ενημερωθεί από την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ».
5. Η ευθύνη για την ποιότητα των πωλούμενων πατατών, για τον υγειονομικό έλεγχό τους, τις  απαιτούμενες πιστοποιήσεις κ.λ.π., θα βαρύνει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον «ΠΑΡΑΓΩΓΟ». Ο «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» επίσης φέρει αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη για τη μεταφορά των συμφωνηθέντων προϊόντων στον τόπο παροχής με δικά του μεταφορικά μέσα και δικό του κίνδυνο.
6. Τυχόν αδιάθετη ποσότητα πατατών, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, λόγω μη (έγκαιρης) προσέλευσης οποιουδήποτε εκ των παραγγελέων, συμφωνείται ότι θα βαρύνει τον τελευταίο που δεν προσήλθε (εγκαίρως) για την αγορά της παραγγελθείσας ποσότητας.
7. Ο «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» υποχρεούται, μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής, να διαθέσει δωρεάν ποσότητα πατατών, ποικιλίας «Agria», σε συσκευασίες των 20 κιλών,  στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΘΕΡΜΗΣ, εφαρμοζόμενων αναλόγως στην περίπτωση αυτή των οριζόμενων στον όρο 5 του παρόντος.
8. Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΔΕΝ έχει καμία ευθύνη, κανένα κέρδος και καμία ανάμιξη κατά τα λοιπά στη διάθεση και πώληση του συμφωνηθέντος προϊόντος μεταξύ των αγοραστών και του «ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ». Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» θα παρέχει μόνο διευκολύνσεις για την πραγματοποίηση της συμφωνούμενης πώλησης και διάθεσης την ημέρα εκείνη, μέσω εθελοντών της. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων όσο και κατά την εκπλήρωση όλων των κύριων και παρεπόμενων υποχρεώσεων του παρόντος.

—————————

Β. Όροι Πώλησης και Διάθεσης ΜΕΛΙΟΥ μεταξύ Παραγωγού και Δημοτών/Κατοίκων Θέρμης Θεσσαλονίκης, απευθείας (χωρίς μεσάζοντες)

1. Στο χώρο της νέας λαϊκής αγοράς Θέρμης, πέριξ της διασταύρωσης Θέρμης – Πανοράματος, απέναντι από το δασύλλιο με το εκκλησάκι του Αγ. Τρύφωνα («τόπος παροχής»), την 28-4-2012, ημέρα Σάββατο, θα πωληθεί μέλι του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νικήτης Χαλκιδικής  (Μέλι ΣΙΘΩΝ) σε Δημότες/Κατοίκους Θέρμης, που θα παραγγείλουν μέλι δια της «Επιτροπήs Πρωτοβουλίας Κατοίκων Θέρμης» (στο εξής «Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ»). Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» θα μεταβιβάσει στον «ΠΑΡΑΓΩΓΟ» τις παραγγελίες αυτές σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ημέρα διανομής, το οποίο θα καθοριστεί από τον «ΠΑΡΑΓΩΓΟ».
2. Το μέλι θα είναι Ανθόμελο ΣΙΘΩΝ ή Πευκόμελο ΣΙΘΩΝ και θα διατεθεί σε συσκευασίες ασφαλείας των 3 κιλών, έναντι τιμής 6 €/κιλό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η επιλογή Ανθόμελου ή Πευκόμελου θα γίνει από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή κατά τη δήλωση της παραγγελίας του.
3. Η διανομή του μελιού στον ανωτέρω τόπο θα ξεκινήσει την 8.30 π.μ. και θα λήξει στις 15.00 μ.μ. Ωστόσο, ο «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» θα παρευρίσκεται στον τόπο παροχής από την 7.00 π.μ., προκειμένου να διευθετηθεί η οργάνωση της διανομής και η κυκλοφορία των προσερχόμενων οχημάτων των ενδιαφερομένων αγοραστών, με την εθελοντική βοήθεια των μελών της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ».
4. Η πραγματοποίηση της πώλησης και διάθεσης του μελιού θα λάβει χώρα απευθείας μεταξύ του «ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ» και των αγοραστών, χωρίς την μεσολάβηση μεσαζόντων. Οι συναλλαγές θα γίνουν τμηματικά και ανάλογα με την ώρα προσέλευσης που αντιστοιχεί σε κάθε αγοραστή (βάσει της κατ’ αύξοντα αριθμό παραγγελίας του), για την οποία ειδικότερα ο αγοραστής θα πρέπει να  ενημερωθεί από την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ».
5. Η ευθύνη για την ποιότητα του πωλούμενου μελιού, για τον υγειονομικό έλεγχό του, τις  απαιτούμενες πιστοποιήσεις κ.λ.π., θα βαρύνει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον «ΠΑΡΑΓΩΓΟ». Ο «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» επίσης φέρει αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη για τη μεταφορά του συμφωνηθέντος προϊόντος με δικά του μεταφορικά μέσα και δικό του κίνδυνο στο τόπο παροχής.
6. Τυχόν αδιάθετη ποσότητα μελιού, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, λόγω μη (έγκαιρης) προσέλευσης οποιουδήποτε εκ των παραγγελέων, συμφωνείται ότι θα βαρύνει τον τελευταίο που δεν προσήλθε (εγκαίρως) για την αγορά της παραγγελθείσας ποσότητας.
7. Ο «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» υποχρεούται, μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής, να διαθέσει δωρεάν ποσότητα μελιού Ανθόμελου ή Πευκόμελου, σε  συσκευασίες ασφαλείας των 3 κιλών, στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΘΕΡΜΗΣ, εφαρμοζόμενων αναλόγως στην περίπτωση αυτή των οριζόμενων στον όρο 5 του παρόντος.
8. Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΔΕΝ έχει καμία ευθύνη, κανένα κέρδος και καμία ανάμιξη κατά τα λοιπά στη διάθεση και πώληση του συμφωνηθέντος μελιού μεταξύ των αγοραστών και του «ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ». Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» θα παρέχει μόνο διευκολύνσεις για την πραγματοποίηση της συμφωνούμενης πώλησης και διάθεσης την ημέρα εκείνη, μέσω εθελοντών της. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων όσο και κατά την εκπλήρωση όλων των κύριων και παρεπόμενων υποχρεώσεων του παρόντος.


———————————–

Γ. Όροι Πώλησης και Διάθεσης ΡΥΖΙΟΥ μεταξύ Παραγωγού και Δημοτών/Κατοίκων Θέρμης Θεσσαλονίκης, απευθείας (χωρίς μεσάζοντες)

1. Στο χώρο της νέας λαϊκής αγοράς Θέρμης, πέριξ της διασταύρωσης Θέρμης – Πανοράματος, απέναντι από το δασύλλιο με το εκκλησάκι του Αγ. Τρύφωνα («τόπος παροχής»), την 28-04-2012, ημέρα Σάββατο, θα πωληθεί ρύζι σε Δημότες/Κατοίκους Θέρμης, που θα παραγγείλουν ρύζι δια της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας Κατοίκων Θέρμης» (στο εξής «Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ»). Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» θα μεταβιβάσει στον «ΠΑΡΑΓΩΓΟ» τις παραγγελίες αυτές σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την ημέρα διανομής, το οποίο θα καθοριστεί ειδικότερα από τον «ΠΑΡΑΓΩΓΟ».
2. Το ρύζι θα είναι ποικιλίας ΚΑΡΟΛΙΝΑ και θα διατεθεί σε συσκευασίες των 3 κιλών, έναντι τιμής 1 €/κιλό (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Η διανομή του ρυζιού στον ανωτέρω τόπο θα ξεκινήσει την 8.30π.μ. και θα λήξει στις 15.00 μ.μ.  Ωστόσο, ο «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» θα παρευρίσκεται στον τόπο παροχής από την 7.00 π.μ., προκειμένου να διευθετηθεί η οργάνωση της διανομής και η κυκλοφορία των προσερχόμενων οχημάτων των ενδιαφερομένων, με την εθελοντική βοήθεια των μελών της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ».
4. Η πραγματοποίηση της πώλησης και διάθεσης του παραγγελθέντος ρυζιού θα λάβει χώρα απευθείας μεταξύ του «ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ» και των αγοραστών, χωρίς την μεσολάβηση μεσαζόντων. Οι συναλλαγές θα γίνουν τμηματικά και ανάλογα με την ώρα προσέλευσης που αντιστοιχεί σε κάθε αγοραστή (βάσει της κατ’ αύξοντα αριθμό παραγγελίας του), για την οποία ειδικότερα ο αγοραστής θα πρέπει να  ενημερωθεί από την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ».
5. Η ευθύνη για την ποιότητα του πωλούμενου ρυζιού, για τον υγειονομικό έλεγχό του, τις  απαιτούμενες πιστοποιήσεις κ.λ.π., θα βαρύνει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον «ΠΑΡΑΓΩΓΟ». Ο «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» επίσης φέρει αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη για τη μεταφορά του συμφωνηθέντος προϊόντος στον τόπο παροχής με δικά του μεταφορικά μέσα και δικό του κίνδυνο.
6. Τυχόν αδιάθετη ποσότητα ρυζιού, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, λόγω μη (έγκαιρης) προσέλευσης οποιουδήποτε εκ των παραγγελέων, συμφωνείται ότι θα βαρύνει τον τελευταίο που δεν προσήλθε (εγκαίρως) για την αγορά της παραγγελθείσας ποσότητας.
7. Ο «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» υποχρεούται, μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής, να διαθέσει δωρεάν ποσότητα ρυζιού, ποικιλίας ΚΑΡΟΛΙΝΑ, σε συσκευασίες των 3 κιλών πατατών, στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ  ΘΕΡΜΗΣ, εφαρμοζόμενων αναλόγως στην περίπτωση αυτή των οριζόμενων στον όρο 5 του παρόντος.
8. Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΔΕΝ έχει καμία ευθύνη, κανένα κέρδος και καμία ανάμιξη κατά τα λοιπά στη διάθεση και πώληση του συμφωνηθέντος προϊόντος μεταξύ των αγοραστών και του «ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ». Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ» θα παρέχει μόνο διευκολύνσεις για την πραγματοποίηση της συμφωνούμενης πώλησης και διάθεσης την ημέρα εκείνη, μέσω εθελοντών της. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» τόσο κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων όσο και κατά την εκπλήρωση όλων των κύριων και παρεπόμενων υποχρεώσεων του παρόντος

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s